„Zakup oraz instalacja basenu YACHTPOOL wraz z oprzyrządowaniem w celu podniesienia konkurencji hotelu”

Rozwój działalności gospodarczej oraz podniesienie konkurencyjności świadczonych usług, osiągnięcie zysku ze sprzedaży usług noclegowych, utworzenie jednego miejsca pracy oraz utrzymanie się na rynku przez okres minimów trzech lat od otrzymania płatności końcowej

Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg”

Operacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”